خدمات آموزشی

  • 1- آموزش تئوری و عملی سیستمهای تولید بیوگاز
  • 2- آموزش فنی و مهندسی سیستمهای تصفیه فاضلاب
  • 3- آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت و ساختمان
  • 4- آموزش سیستم مدیریت انرژی استاندارد ISO50001
  • 5- آموزش ممیزی انرژی در صنایع و ساختمان


  • SHAYANIT / شایانیت