خدمات اخذ گواهینامه های بین المللی مدیریت

  • 1- ایزو 9001 ویرایش 2015
  • 2- ایزو 14001ویرایش 2015
  • 3- ایزو 50001 ویرایش 2011
  • 4- OHSAS18001 ویرایش 2007


  • SHAYANIT / شایانیت