خدمات مشاوره ای

  • 1- مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی سیستمهای تولید بیوگاز
  • 2- مطالعات امکان سنجی و تهیه طرح توجیهی سیستمهای تصفیه فاضلاب
  • 3- طراحی فنی و مهندسی سیستمهای تولید بیوگاز
  • 4- طراحی فنی و مهندسی سیستمهای تصفیه فاضلاب
  • 5- بهره برداری و اپراتوری سیستمهای تولید بیوگاز
  • 6- بهره برداری و اپراتوری سیستمهای تصفیه فاضلاب
  • 7- تولید کود ارگانیک از فرایند بی هوازی
  • 8- استقرار نظام مدیریت انرژی استاندارد ISO50001
  • 9- پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت


  • SHAYANIT / شایانیت